فعالیت مجموعه ارم از تاریخ ۲ الی ۵ مهر ماه

روز شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ و دوشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ شهربازی مجموعه تعطیل می باشد ، همچنین یکشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ و سه شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ باغ وحش مجموعه تعطیل می باشد.